Commissies

Commissie 1325

Voorzitter: Jade-Gulay
De commissie richt zich op de VN Veiligheidsraad Resolutie 1325. Deze resolutie roept vrouwen op een rol te spelen bij vredesonderhandelingen in gewapende conflictgebieden. In samenwerking met andere organisaties wil YWCA Nederland bijdragen aan een betere implementatie van de resolutie en de publieke aandacht vestigen op het belang hiervan.

Commissie Europa (delegatie)

Leden: Jeannette, Ilonka, Mariem, Dieke en Marlijn
De commissie Europa heeft als taak het Europees contact en de Europese samenwerking vorm te geven. Momenteel onderhoudt de commissie intensief contact met YWCA België en YWCA Frankrijk om afspraken te maken voor het bevorderen van Europese samenwerking. De basis van deze connecties is gelegd bij de World Council in Thailand (2015). De commissie Europa woont ook de ERM (European Regional Meeting) bij en houdt YWCA Nederland daarover op de hoogte.
De aangedragen onderwerpen van 2016:
-Afstemmen onderwerpen in ERM en meer connecties onderling;
-Verhouding West- en Oost-Europa;
-Discriminatie;
-Vluchtelingenproblematiek;
-Europese samenwerking aan projecten;
-Subsidie aanvragen in EU-verband t.a.v. vluchtelingen, minorities, oorlog/geweld (seksueel), social inclusion, werkeloosheid onder jonge vrouwen;
-Financieel gezonde organisaties, best practices uitwisselen en kennis delen, vernieuwing van leden en inzichten.

Commissie Golden Girl

Voorzitter: Ilonka Guurink
De commissie organiseert en initieert de jaarlijkse uitreiking van de Golden Girl Trophy (extern) door de YWCA Nederland. Hiervoor is een onafhankelijke jury opgericht van externen, die de kandidaten selecteert en nomineert. In 2016 bestaat de jury uit Paulien Assink, Gadiza Bouazani en Gerdien Steenbeek. De commissie organiseert de promotie van de kandidaatstelling en de promotie van het event. Het doel van de Golden Girl Extern Trophy is om een (jonge) vrouw die zich verdienstelijk heeft gemaakt in het verbeteren van de positie van anderen, in het daglicht te stellen en zo vrouwelijk leiderschap in beeld te brengen en te promoten.

Golden Girl intern

De commissie gaat de uitreiking en toewijzing van Golden Girl intern evalueren en komt met een voorstel hoe ook dit georganiseerd kan worden, opdat het intern vrouwelijk leiderschap in het daglicht wordt geplaatst en tegelijkertijd wordt bevorderd.

De commissie werkt onder toezicht van het bestuur.

Commissie Good Governance

Voorzitter: Wieske Verwegen
Leden: Francien, Jeannette
De commissie Good Governance ontwikkelt beleid voor de YWCA Nederland, passend in het internationale beleid. De commissie draagt zorg voor het actualiseren van statuten, reglement, huisregels en contracten. De commissie Good Governance stelt wenselijke veranderingen voor in de bestuurlijke taken. Er kan gedacht worden aan evaluaties, leerprocessen, profielschetsen, nominatiecommissies en procedures, die ten goede komen van het beter functioneren van de YWCA Nederland. De commissie legt een voorstel hiervoor bij het bestuur neer, die na bespreking, het voorstel zal voorleggen aan de eerstkomende ALV (Algemene Leden Vergadering). Na deze procedure zal de commissie een bewakende en adviserende rol houden op dit terrein richting het bestuur.

Commissie Internationaal

Voorzitter: Sanne Meijer
Leden: Dieke, Marlijn, Wieske, Messalina, Maghnia
De Commissie Internationaal heeft als taak het beleid te ontwikkelen en voor te leggen aan het bestuur en de ALV en om dit te implementeren in de YWCA Nederland ten opzichte van internationale vraagstukken vanuit ons gedachtengoed en betrokkenheid bij vrouwen en meisjes wereldwijd.
Aangedragen onderwerpen:
-Contacten met andere YWCA’s wereldwijd, buiten Europa;
-Kennis delen en contact onderhouden met YWCA-leden, die ooit zijn uitgezonden of internationaal werk hebben verricht;
-Lezingen door mensen die internationaal werk doen of hebben gedaan;
-Projecten voor vrouwen organiseren;
-Vrouwen steunen en hier inzamelingen voor organiseren of andere activiteiten voor hen ontplooien;
-Internationaal bewustzijn onder vrouwen bevorderen;
-Vluchtelingenproject Cultuurhuis in Utrecht.

Commissie Mary Barger Huis (voorheen huiscommissie)

O.L.V. het bestuur
Leden: Jeanette, Francien
De commissie zorgt voor de praktische zaken van het beheer van het Mary Barger Huis. De commissie is aanspreekpunt en legt verantwoording af aan het bestuur. De werkgroep stimuleert bezetting en verhuur van het pand.

Commissie Mensenrechten

Leden: nog onbekend
De commissie Mensenrechten ontwikkelt beleid en visie vanuit YWCA Nederland, t.a.v. de positie van meisjes en vrouwen. Op basis daarvan organiseert de commissie activiteiten en zoekt aansluiting bij andere organisaties. De commissie werkt veelal samen met Commissie 1325.
Aangedragen onderwerpen:
-Lid van nationaal breed-mensenrechtenoverleg;
-Lid van internationaal breed-mensenrechtenoverleg;
-N.a.v. World Council specialiseren in bepaalde onderwerpen;
-Overlap en communicatie van/met Commissie 1325;
-Positie mensen met verschillende seksuele- en genderoriëntatie;
-Achterstandspositie vrouwen binnen juridische systemen.

Commissie World Council Delegatie

Voorzitter: Wieske Verwegen + delegatieleider voorzitter YWCA
Overige leden: Sanne, Messalina, Jeannette en Dieke
De commissie zet zich in om een vertaalslag te bevorderen van de besluiten op het YWCA Wereldcongres, naar het beleid van de YWCA Nederland en onderhoudt internationale contacten voor, tijdens en na het congres. De commissie evalueert de World Council en draagt zorg voor eventuele communicatie hierover naar de wereldorganisatie. De commissie zorgt er ook voor dat relevante informatie naar de volgende delegatie wordt overgedragen.
De aangedragen onderwerpen van 2015:
-Non-discriminatie;
-Mensenrechten;
-Kernenergie;
-‘Resolutie unopposed’ onder de loep nemen i.v.m. democratische stemming.

Werkgroep Intercultureel Lezen

O.L.V. Tuut Verloop
O.l.v. Tuut Verloop is een groep georganiseerd die gezamenlijk boeken leest en bespreekt, om vanuit verschillende culturen en geloofsovertuigingen de leeservaringen met elkaar te bespreken en om elkaar te inspireren.